disclaimer

Vegalifestyle het vegan online magazine van Nederland!

Disclaimer & Copyright

Iedereen die gebruik maakt van website van Vega Lifestyle gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Vega Lifestyle behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Gebruik van informatie

Vega Lifestyle streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Vega Lifestyle niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vega Lifestyle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over je gezondheid altijd je behandelend arts. Vega Lifestyle aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker.

Email

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Vega Lifestyle en de gebruiker van de website ontstaan. E-mail van Vega Lifestyle garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e- mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden eigen risico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Vega Lifestyle Magazine te corresponderen, accepteert u dit risico.

Evenementen

Door het insturen van evenementen zijn wij niet verantwoordelijk voor de aangeleverde inhoud en fotomateriaal. En de indiener van het evenement dient de betalingen via onderstaande button op de pagina te betalen. Wij houden het recht van het bepalen wanneer en hoe vaak het evenement gepubliceerd wordt op social media. Daar kan de indiener geen recht aan ontlenen.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Vega Lifestyle heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Vega Lifestyle aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

AFFILIATE LINKS

Sommige artikelen  kunnen affiliate links bevatten. Deze links verwijzen naar een website met een webshop waar je iets kunt boeken of kopen en laten aan de eigenaar van die website weten dat een bezoeker daar via mijn blog is gekomen. Als je vervolgens iets koopt of boekt, krijgen wij een kleine vergoeding. Voor jou maakt de affiliate link geen verschil: je betaalt precies hetzelfde als wanneer je zelf naar die website was gegaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Vega Lifestyle zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Om toestemming tot het gebruik van de informatie op deze internetsite of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen moet schriftelijk worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen informatie of delen van deze internetsite gebruiken. Let op: e-mailcontacten gelden niet als schriftelijk.

Vega Lifestyle spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, logo’s, databanken, illustraties, overig grafisch materiaal, (handels)namen, en merken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Vega Lifestyle aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover Vega Lifestyle beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Vega Lifestyle deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website van Vega Lifestyle is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

©Vegalifestyle.nl 2018

Vegalifestyle.nl het vegan online magazine van Nederland en Belgie.